เลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลยังไงดี แบบไหนดี

การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลนั้น เราควรเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหาร มีความโปร่งใสในการจัดการเรื่องบัญชีการเงิน ความรู้ด้านกฎหมายข้อบังคับต่างๆ และที่สำคัญ ต้องคำนึงความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัย ให้มีความปลอดภัยและรักษาผลประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยให้มากที่สุด สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. ควรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
  2. มีความเชี่ยวชาญการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ และการใช้พลังงานอย่างประหยัด ทั้ง ประปาและไฟฟ้า
  3. การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเอารัดเอาเปรียบกัน
  4. การซ่อมแซมอาคารและงานระบบภายในอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟท์ โครงสร้างอาคาร พื้นที่ถนน ทางเดิน รั้วรอบขอบชิด ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ ปลอดภัย
  5. สามารถบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ระบบบัญชีและการเงินของนิติบุคคลมีความโปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้
  6. มุ่งสร้างและยกระดับมูลค่าสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในอาคาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  7. พนักงานและบุคลากรที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และมีจิตใจบริการ
  8. การทำประกันภัย บริษัทบริหารนิติบุคคล ต้องจัดให้มีการทำประกันความรับผิด เพื่อชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

การบริหาร การจัดการ การอยู่ร่วมกัน การเป็นทีมที่เข้มแข็ง การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เป็นองค์ประกอบและหัวใจสำคัญ สำหรับการบริหารจัดการที่ดีที่สุด สิ่งเหล่านี้เชื่อถือได้ มั่นใจใน บ.PMC ระยะเวลามากกว่า 10 ปี ย่อมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า ชื่อนี้การันตีถึงคุณภาพการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าตลอดมาอย่างแท้จริง