นโยบายบริหาร

นโยบายบริหาร

 • อาคารชุดพักอาศัย
 • อาคารสำนักงาน / โรงงาน
 • บ้านจัดสรร / รีสอร์ท
 • ศูนย์การค้า / พลาซ่า
 • อาคารเช่า / อพาร์ทเม้นท์
 • นิคมอุตสาหกรรม / แฟคทอรี่แลนด์ต่างๆ

 ด้านบุคลากรและการควบคุม

 • พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับอาคารชุดโดยประจำ ณ บริษัทฯ
 • พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ อาคารชุด

ด้านบัญชี / การเงิน  และการเร่งรัดจัดเก็บ

 • งบดุล
 • งบกระแสเงินสด

ด้านการบริหารของบริษัทภายนอก

 • บริษัทรักษาความสะอาด,  รักษาความปลอดภัย
 • บริษัทดูแลระบบลิฟท์,  กำจัดปลวก แมลง
 • บริษัทดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 • บริษัทดูแลระบบไฟฟ้า (MDB) /  Generator
 • บริษัทดูแลระบบดับเพลิง  (Fire  Pump)
 • บริษัทประกันภัย

ด้านการประชุม

 • จัดการประชุมคณะกรรมการ
 • จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ

ด้านการประชาสัมพันธ์

 • ติดประกาศ
 • ส่งข่าวสาร