ธุรกิจที่รับบริการและจัดการ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด (PMC) รับบริหารและจัดการ และ มีความมั่นใจในการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่

  • บริหารจัดการอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน
  • บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
  • บริหารจัดการโรงแรม
  • เป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการอาคารที่อยู่อาศัย และสำนักงาน
  • เป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
  • รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • รับจัดประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • บำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมทุกระบบ
 • รับจัดทำบัญชีอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
 • การรักษาความปลอดภัย
 • การรักษาความสะอาดทั่วไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากท่านใน การมอบความไว้วางใจการบริการจัดการ ภายใต้นโยบายคุณภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการของท่านให้มีการบริหารการจัดการที่เป็นระบบ              ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านสมาชิกและผู้พักอาศัยให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งจะสามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้กับโครงการใน อนาคต                              ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญและ ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน PMC ท่านจะได้รับบริการอย่างมืออาชีพ และ มีประสิทธิภาพสูงสุด