บริการ

มาตรฐานการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีความมั่นใจในแนวทางการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายการบริหาร 5 ป. ซึ่งรับรองความสามารถในการบริหารผ่านการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

วัตถุประสงค์

 • สร้างความพึงพอใจ…แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ…แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • รักษาสิทธิและผลประโยชน์…แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • สร้างความมั่นคง…ในการบริหารจัดการการเงินและวางระบบ บัญชี
 • สร้างความปลอดภัย…ในชีวิตและทรัพย์สิน แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • ลดความขัดแย้งในการพักอาศัย และการใช้บริการ…แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • การดำเนินงานสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้

ขอบเขตการให้บริการ

บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการอาคารชุด ประเภทอาคารชุดพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า-พลาซ่า และหมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนรับบริหารการจัดการอาคารให้เช่า บริการอพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรรและโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ จัดทำกฎระเบียบ วางแผนบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ

 • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Personal Management)
 • การบริหารจัดการอาคาร และสถานที่ (Property Management)
 • การบริหารจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
 • การบริหารจัดการนิติกรรมและข้อบังคับ (Law & Regulation Management)
 • การบริหารจัดการบัญชี การเงิน (Financial & Accounting Management)
 • การบริหารจัดการธุรกรรมบริการ (Administration Management)
 • การบริหารจัดการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Management)
 • การบริหารจัดการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (Controlling & Assurance Management)
 • การบริหารจัดการทบทวนการจัดการ (Review Management)

ระบบการจัดประชุม (MEETING SYSTEM)

จากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมา การจัดประชุมใหญ่และการจัดโหวดทั่วไป เราพบว่า การจัดประชุมแต่ล่ะครั้ง มีการใช้งบประมาณและคน จำนวนมาก และการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าประชุม การนับคะแนน  และการทำรายงานต่างๆ ยังขาดความรวดเร็วและความถูกต้อง ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือเรียกดู แบบ Realtime ได้

ทาง PMC  เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสำคัญและควรได้รับการปรับปรุงให้ทันยุค 4.0 และที่สำคัญเพื่อช่วยทางนิติประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับความรวดเร็วถูกต้องในการจัดประชุมในแต่ล่ะครั้งจึงได้มีการพัฒนา Web Application Software ในการจัดประชุม โดยใช้ระบบ Barcode Scanner เข้ามาช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนการโหวด

ประโยชน์ที่ทางโครงการจะได้รับคือ

 • เพิ่มความรวดเร็ว และ ความสะดวกสบายในการจัดประชุม และก้าวทันในยุค 4.0
 • สามารถแสดงผลการลงทะเบียนแบบ Realtime โดยแยกเป็นเจ้าของร่วม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมแสดงผลการเปิดประชุมเมื่อผู้ลงทะเบียนครบตาม อัตตราส่วนที่กำหนดไว้
 • สรุปผลการนับคะแนนได้ทันทีหลังจบประชุม และสร้าง รายงานคะแนนโหวดในแต่ละวาระผลรวมแบบไม่เป็นทางการ โดยสามารถทำงานได้แบบ real time และ สามารถเก็บผลการโหวดไว้ในรูปแบบ Digital
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียนและการโหวดคะแนน
 • ลดจำนวนคน - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแต่ล่ะครั้ง