คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณเสกสรรค์ พงศาสกุลโชติ

การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แฟมมิลี่ คอนโดมิเนียม
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แคทลียา คอนโดเทล
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เพชรไพลิน คอนโดทาวน์
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด รุ้งเพชร คอนโดมิเนียม
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด บ้านสวนพงษ์เพชร

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ

การศึกษา : Ph.D. (Natural Resources) The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นส.รัสรินทร์​ อิทธิศิรสิทธิ์

การศึกษา :

คณะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

1.คุณธนาวัฒน์ คลังสิน
2.คุณสุรศักดิ์ ไชยแก้ว
3.คุณธนสิน มุสิกะบุญเลิศ
4.คุณสุริยะตะวัน โสภากุล

วิศวะส่วนกลาง
1.คุณเกียรติศักดิ์ บุญคำ
2.นายอภิชาติ ผาเหลา
3.นายวิศวะ จิตรเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

คุณกฤษตะวัน  วันหมัด

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

น.ส.ทิพย์ประภา สุดใจ