คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณเสกสรรค์ พงศาสกุลโชติ

การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แฟมมิลี่ คอนโดมิเนียม
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แคทลียา คอนโดเทล
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เพชรไพลิน คอนโดทาวน์
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด รุ้งเพชร คอนโดมิเนียม
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด บ้านสวนพงษ์เพชร

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ

การศึกษา : Ph.D. (Natural Resources) The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณสาวิตรี  ศรีประดู่

การศึกษา :

คณะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณเกียรติศักดิ์  บุญคำ
คุณสุรศักดิ์ ไชยแก้ว
คุณธนสิน มุสิกะบุญเลิศ
คุณประพันธ์ ดลมินทร์

วิศวกรรมส่วนกลาง
คุณอภิชาติ ผาเหลา
คุณธนพล รองนคร
คุณวิศวะ จิตรเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

คุณกฤษตะวัน  วันหมัด

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

คุณทิพย์ประภา สุดใจ