คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณเสกสรรค์ พงศาสกุลโชติ

การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุด สาธร เพลส
- ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ รามคำแหง
- ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด 105-3
- ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุดเทพมงคล คอนโด
- ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุดเดอะสตาร์ บี
- ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุด ภูผา ธารา A-B-C
- ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แคทลียา คอนโดเทล
- ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มายคอนโด ลาดพร้าว 27
- ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะวันพลัส แกรนด์ รามคำแหง

 

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ

การศึกษา : Ph.D. (Natural Resources) The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณเอื้องฟ้า  ศรีแก้ว

การศึกษา :

คณะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณเกียรติศักดิ์ บุญคำ
คุณปัญญาวุฒิ ชนะกุล
คุณพิริยา มโนรัตนา

วิศวกรรมส่วนกลาง
คุณอภิชาติ ผาเหลา
คุณชัยณรงค์ เด่นทอง
คุณวิศวะ จิตรเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
คุณกฤษตะวัน  โพธิ์ทอง

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
คุณวัฒนา  ปันเป็ง