คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณเสกสรรค์ พงศาสกุลโชติ

การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แฟมมิลี่ คอนโดมิเนียม
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แคทลียา คอนโดเทล
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เพชรไพลิน คอนโดทาวน์
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด รุ้งเพชร คอนโดมิเนียม
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด บ้านสวนพงษ์เพชร

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ

การศึกษา : Ph.D. (Natural Resources) The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายปฏิญญา ลิ้มไทย

การศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี (บธ.บ.)

คณะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายเกียรติศักดิ์ บุญคำ
นายธนาวัฒน์ คลังสิน
นายศุภฤกษ์ เทพกิจ
นายอภิชิต ป้องศรี
นายวิศวะ จิตรเพ็ง
นายปรมะ กุแหน่งเพ็ชร
นายวีระวัฒน์ วารีวนิช

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

คุณกฤษตะวัน  วันหมัด