คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณเสกสรรค์ พงศาสกุลโชติ

การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 4
ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุด สาธร เพลส
ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ รามคำปหง
ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด 105-3
ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุดเทพมงคล คอนโด
ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุดเดอะสตาร์ บี
ผู้จัดการนิตินิติบุคคลอาคารชุด ภูผา ธารา A-B-C ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แคทลียา คอนโดเทล

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ

การศึกษา : Ph.D. (Natural Resources) The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณเอื้องฟ้า  ศรีแก้ว

การศึกษา :

คณะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายเกียรติศักดิ์ บุญคำ
นายปัญญาวุฒิ ชนะกุล
นายประพันธ์ คลมินทร์
ว่าที่ ร.ต. กฤชนนท์ แสดงฤทธิ์

วิศวกรรมส่วนกลาง
คุณอภิชาติ ผาเหลา
คุณชัยณรงค์ เด่นทอง
คุณวิศวะ จิตรเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

คุณกฤษตะวัน  โพธิ์ทอง

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

นางสาวสมพร อับดุลรอมาน