รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ

กรรมการที่ปรึกษา บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด

กรรมการที่ปรึกษา บริษัท  บิสิเนส  ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

การศึกษา

  • Certificate, Mini MPA., Mahidol University, Bangkok, Thailand, 2538
  • Certificate, EIA State of the Art And Executive Briefing, Thailand-Canada EIA/HRD Seminars, Pro-En., 2538
  • Certificate, ISO 14001 and EMS Auditing and Training for Industry And Business in Thailand., Chulalongkorn University, United Nations, 2541
  • Environmental Programme, in  collaboration with Thailand Network for Training and Research on Environmental Management (THAITREM).
  • Ph.D. (Natural Resources) The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A., 2524
  • M.S. (Natural Resources) The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. , 2521
  • วท.ม. (อายุศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล (เดิมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์)  2513