นางสาวเอื้องฟ้า ศรีแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด

การศึกษา : ป.ตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

ประวัติการทำงาน :นางสาวเอื้องฟ้า ศรีแก้ว

ประวัติการทำงาน:

ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอยทราเวล จำกัด

ปี พ.ศ.2562-พ.ศ. 2564
เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด

ปี พ.ศ.2564-พ.ศ. 2565
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด