บริการ

มาตรฐานการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีความมั่นใจในแนวทางการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายการบริหาร 5 ป. ซึ่งรับรองความสามารถในการบริหารผ่านการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

วัตถุประสงค์

 • สร้างความพึงพอใจ…แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ…แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • รักษาสิทธิและผลประโยชน์…แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • สร้างความมั่นคง…ในการบริหารจัดการการเงินและวางระบบ บัญชี
 • สร้างความปลอดภัย…ในชีวิตและทรัพย์สิน แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • ลดความขัดแย้งในการพักอาศัย และการใช้บริการ…แก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 • การดำเนินงานสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้

ขอบเขตการให้บริการ

บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการอาคารชุด ประเภทอาคารชุดพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า-พลาซ่า และหมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนรับบริหารการจัดการอาคารให้เช่า บริการอพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรรและโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ จัดทำกฎระเบียบ วางแผนบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ

 • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Personal Management)
 • การบริหารจัดการอาคาร และสถานที่ (Property Management)
 • การบริหารจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
 • การบริหารจัดการนิติกรรมและข้อบังคับ (Law & Regulation Management)
 • การบริหารจัดการบัญชี การเงิน (Financial & Accounting Management)
 • การบริหารจัดการธุรกรรมบริการ (Administration Management)
 • การบริหารจัดการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Management)
 • การบริหารจัดการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (Controlling & Assurance Management)
 • การบริหารจัดการทบทวนการจัดการ (Review Management)