พร้อมพัฒน์ ไพร์ม

รูปถ่ายภายในห้องนิติ

 

ภาพบรรยากาศภายในหมู่บ้าน

ภาพงานไปรษณีย์ และการจัดเรียงพัสดุ

ภาพงานปรับปรุงหมู่บ้าน