นายปฏิญญา ลิ้มไทย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด

การศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี (บธ.บ.)

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ ปี 2554 – 2555
เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานบัญชี เอเอ็ม ออดิท แอนด์ แอสโซซิเอส
ทำหน้าที่ช่วยจัดทำรายงาน เอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชี

ปี 2555 – 2558
เจ้าหน้าที่บัญชี – ด้านปิดงบการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท คลอลิตี้ พร็อพเพอรืตี้ แมเนจเม้นท์ QPM

ปี 2558 – 2559
ฝ่ายบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี ยูนิคออดิท

จัดทำรายงานทางการเงิน / งบการเงิน / ตรวจสอบให้โครงการ Origin(Primo ปัจจุบัน)

ปี 2559 – 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / บัญชี บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้น คอนโทรล จำกัด

ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้น คอนโทรล จำกัด