คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณเสกสรรค์ พงศาสกุลโชติ

การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แฟมมิลี่ คอนโดมิเนียม
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แคทลียา คอนโดเทล
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เพชรไพลิน คอนโดทาวน์
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด รุ้งเพชร คอนโดมิเนียม
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด บ้านสวนพงษ์เพชร

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ

การศึกษา : Ph.D. (Natural Resources) The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นางสาวเนตรณภา คชภักดี

การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณพัทธพงษ์ พลวิเศษ
คุณธนาวัฒน์ คลังสิน
คุณศุภฤกษ์ เทพกิจ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

คุณเจษฎา พงศาสกุลโชติ